Za każdy kompletny samochód dostarczony do kasacji wypłacamy gotówkę. Za samochód niekompletny i powypadkowy ustalamy cenę drogą negocjacji. Na życzenie zainteresowanego samochód odbieramy własnym transportem.

Praktyczne wskazówki  dla przekazującego pojazd samochodowy do stacji demontażu celem wycofania z eksploatacji. Przekazujący winien posiadać:

- dowód rejestracyjny pojazdu - w przypadku jego braku zaświadczenie o utracie wydany przez stosowny co do miejsca rejestracji Urząd

- karta pojazdu - w przypadku utraty jak wyżej

- dowód osobisty - jeżeli pojazd do kasacji przekazuje inna osoba niż w dowodzie rejestracyjnym winna przedstawić umowy kupna-sprzedaży do momentu zgodności z dowodem rejestracyjnym, w przypadku przekazywania pojazdu przez osobę niebędącą właścicielem powyższego pojazdu, winna przedstawić upoważnienie podpisane przez właściciela lub właścicieli z kserokopią dowodu osobistego właściciela, właścicieli

- w przypadku utraty tablic rejestracyjnych (jednej lub dwóch) przekazujący winien posiadać potwierdzenie zgłoszenia utraty tablic

Przyjmujący pojazd samochodowy do wycofania z ruchu (kasacji) zobowiązany jest:


- sprawdzenie zgodności numeru VIN w pojeździe samochodowym z numerem w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli taką wydano

- sprawdzenie dokumentów osoby przekazującej pojazd samochodowy, określających czy jest uprawniona do wykonania wyżej wymienionych czynności

- poinformowanie przekazującego jaką wartość może otrzymać za przekazany pojazd samochodowy

- unieważnienie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu jeżeli taka została wydana

- wystawienie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu lub zaświadczenia o demontażu pojazdu (które są niezbędne przy wyrejestrowaniu pojazdu z ruchu)

- po wykonaniu powyższych czynności wypłata ustalonej kwoty